“Risk Değerlendirmesi” ile “Sağlık ve Güvenlik Planı” zorunluluğu

“Risk Değerlendirmesi” yapılması ve “Sağlık ve Güvenlik Planı” hazırlanması Yapı işlerinde ve maden işletmelerinde yasal zorunluluktur.

    İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 4 –(1) c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. (6331 S.İş sağlığı ve güvenliği Kanunu)

MADDE 5 – İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. (İş sağ.ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği)

 Risk değerlendirmesi

MADDE 7 – Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

MADDE 12 – (1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

 

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde risk değerlendirmesi

MADDE 15 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde:

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

 

İşin durdurulması

MADDE 25  (1) Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur(6331 S.İş sağlığı ve güvenliği Kanunu)

 

Sağlık ve Güvenlik Planı ve Bildirim

Madde 5 b) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı planı hazırlayacaktır. (Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği)

 

Cezai müeyyidelerle karşılaşmamak için, yapı işlerinde yasal zorunluluk olan “Risk değerlendirmesi” ve “Sağlık ve güvenlik planı” hazırlanması konusunda, OSG Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimini arayınız!

 

İşletmenin;

  • Adı:
  • Adresi:
  • Blok ve Daire adedi:
  • Çalışan sayısı:
  • Yöneticinin adı ve Tel No:

bilgilerini aşağıdaki telefon veya mail adresine ileterek teklif isteyiniz.

Size sadece bir telefon kadar uzağız…

İrtibat tel no: 0224 262 57 10    E.mail: teklif@osg.com.tr

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş