İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SÖZLEŞMESİ

(1/2) > >>

okyanus:
İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU HİZMET AKDİ


İŞVERENİN   :

Ünvanı   :
Adresi   :

İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSUNUN   :

Adı - Soyadı   :
Adresi   :
Ünvanı   :
Ücreti   :
İşe başlama tarihi   :

GÖREVLERİ   :
1- İş kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Parlayıcı ve Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük gibi, iş güvenliği mevzuatının işyerinde tam olarak uygulanmasını sağlamak,

2- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işyerinde çalışan işçilere ( taşeron işçileri dahil ) yol göstermek.

3- İşyerinde uygulanmakta olan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknik Talimatı”nda belirtilen önlem ve kuralların uygulanıp uygulanmadığını izlemek, kontrol etmek, ve uygulatmak,
 
4-Makina ve tezgahlarda bulunması gerekli koruyucuların güvenlik verici bir biçimde yerleştirilmesi, uygulanan çalışma yöntemleri, kullanılan malzeme, kişisel koruyucu malzemeler, işyerinin temizliği, yangınla mücadele gibi, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayacak bir düzen kurulması için Proje Yönetimine öneride bulunmak,

5- Geçici iş göremezlikle sonuçlanan işkazası veya meslek hastalığı halinde “Bildirim formu” nu düzenlemek, ölüm veya sürekli iş göremezlikle sonuçlandığında ise ayrıca inceleme ve  soruşturma yapmak, alınması gerekli önlemleri bir raporla tesbit ederek Proje Yöneticisine sunmak,

 6- İşyerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin eğitim programı hazırlayıp uygulamak.

7- İşyerindeki kaldırma ve iletme makinalarının, kompresörlerin ve kazanların periyodik bakım ve deneylerinin yapılıp, sicil kartına işlenmesini sağlamak,

 8- İşçilerin periyodik sağlık muayene ve kontrollarının yapılıp yapılmadığını izlemek,

 9- İşyerinde  bulunan işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulunda SEKRETER üye olarak görev almak, bu kurulun en az ayda bir kez, gününü ve yerini 48 saat önceden üyelere bildirerek toplanmasını  sağlamak,

10- Anılan kurulun gündemini hazırlamak,

11- İşyerinin sağlık ve güvenliğine ilişkin ayda bir rapor hazırlamak, çalışmaları değerlendirmek ve  edinilen deneylere göre istenilen hususlar hakkında Proje Yöneticisine öneride bulunmak,

12- YAPI İŞ DEFTERİ ‘ni düzenli bir şekilde tutmak, TUS’a imzalatmak,

13- Kazaya neden olacak veya işçinin sağlığını tehlikeye sokacak tüm araç ve gereçleri kontrol etmek, gerekli önlemleri anında aldırmak.

14- İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak,

15- Yeni alınan işçiyi iş güvenliği konusunda eğitmek ve gerekli belgeleri düzenletmeden sahaya  çıkartmamak,

YETKİLERİ  :
16- İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin alınması gerekli önlem ve kuralları saha mühendislerine uygulatmak,

17- İşçilerin sağlığına ve güvenliğine yönelik bir tehlike anında gerekli önlem alınıncaya kadar yapılan işi durdurmak,

18- Gerekli önlemi almayan veya kurallara uymayan personeli disiplin kuruluna sevk etmek,

19- Ağır iş kazası veya özel bir önlemi gerektiren önemli durumlarda kurul üyelerini olağanüstü toplantıya çağırmak.

20- Taşeron işçileri dahil tüm çalışanlara kişisel koruyucu malzemelerin kullandırılmasını sağlamak, kullanmayanlar ile kurallara uymayanları uyarmak, tekrarı halinde disiplin işlemini uygulatmak,

SORUMLULUĞU  :
21- Gerek işçi sağlığı gerekse iş güvenliği bakımından gerekli koruyucu malzemenin işçiler tarafından noksansız olarak kullanılmasını, gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmasını, kuralların uygulanmasını sağlamaktan sorumludur.

22- İş güvenliği sorumlusu, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının uygulanmasından tam yetkili kişi olarak görevlerini yerine getirmemesi veya yetkisini kullanmaması nedeniyle işyerinde meydana gelecek iş kazalarından adli ve idari mercilere karşı tam ve en geniş şekilde sorumludur.

SON HÜKÜMLER  :
23- Bu akid, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer, işin bitimi tarihinde ise kendiliğinden sona  erer.

24- Bu akid, (24) yirmi dört maddeden ibaret olup süreli hizmet akdi taraflar arasında tamamen mutabık kalındıktan sonra imza ve teati olunmuştur.   İŞVEREN VEKİLİ   İŞ GÜVENLİĞİ SORUMLUSU      İMZA   İMZA


Yazı kalitekontrol.org sitesinden alınmıştır.

ezo:
sayın rabiye hanım

merak ettim bahsttiğin sitede  adına iş güvenliği uzmanı sözleşmesi diyerek bu yazıyı hazırlayan arkadaş acaba iş güvenliği uzmanı mı ve böyle bir sözleşmenin altına imza atmış mı

eğer öyleyse ona söyleyecek iki çift lafım olur

isiguzmani:
Arkadaşlar böyle bir sözleşmenin anlamı yok, gereği yok, yeri de yok.

Bu tür sözleşme Bakanlık nezdinde de geçerli değildir. İşgüvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumlulukları yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmıştır. Bakanlığa gönderilecek sözleşme bellidir.

Bu bir akıllı (!) işverenin hazırladığı sözleşme ise ve tüm sorumluluğu İş Güvenliği Uzmanının sırtına yıktığını sanıyorsa kendini kandırır.

İşyerinde uygulanmakta olan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknik Talimatı”nda belirtilen önlem ve kuralların uygulanıp uygulanmadığını izlemek, kontrol etmek, ve uygulatmak,    İş Güvenliği Uzmanı evinde uyurken, bir işçi gece vardiyasında, kullanması gereken kişisel koruyucu malzemeyi kullanmadığından dolayı kaza geçirirse ve buna o anda işyerinde bulunan amiri olacak kişiler göz yummuşsa İş Güvenliği Uzmanına hiç  bir şey olmaz.

Bu tür sözleşmelerle yasal sorumluluklardan kurtulmak mümkün değildir ve bu yüzden bu tür örnekleri de ciddiye almamak gerekir.

okyanus:
Bu örneği zaten çok ilginç geldiği için bu alana ekledim. Sizinde belirttiğiniz gibi bazı akıllı(!) işverenler bu v.b. sözleşmeye hazırlayarak imzalatıyorlar. Hatta sözleşmeye para cezası koyanı bile gördüm.(cidden abartmıyorum).

Buarada Gül hanım ben leyla değilim...

mithrayel:
evet, bu ve benzeri birkaç örneği ne yazıkki gördüm, sanırım bazı işverenler iş sağlığı güvenliği uzmanı değil, günah keçisi arıyor.. neyse, zamanla insanların bu yöndeki bakış açılarının da değişeceğini umuyorum, ne de olsa, çok yeni yeni bu kadar fazla yasal anlamda öenm kazanmış bir konu.

benim bir sorum olacaktı, çalıştığım firmanın iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak, işveren ile sözleşme yapmam gerekiyor mu yoksa atama yeterli mi? bu konuda net bir bilgim yok, yardımcı olursanız çok sevinirim.

ben de bu konularda pek bilgi sahibi değilim, henüz oldukça yeni bir uzman sayılırım:)

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa