İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI KİMDİR?

4857 Sayılı İş Kanunu ile birlikte 2003 yılından itibaren mevzuatımıza girmesinden önce bu tanımın karşılığı olarak ülkemizde seviyeli birçok işletmede “iş güvenliği uzmanı” olarak çalışanları görmekteyiz.

AB müktesebatı çerçevesinde değişen iş kanunu içerisinde bu tanım da resmi olarak yer almış ve uygulamaya yönelik olarak yönetmelikler çıkarılmıştır.

Ancak yapılan mevzuat düzenlemeleri bir kısım odalarca dava konusu edilmiş ve bu güne kadar süreç sekteye uğratılmış ve bir kaos ortamı yaratılmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanununun 2 ve 81 inci maddeleri dayanak gösterilerek 27 Kasım 2010 tarihinde çıkarılmış olan İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin Tanımlar bölümü madde 4 – (1) ç)’de İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanı, ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

 

İlgili kanun maddelerine dayanılarak çıkarılan 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 Sayılı “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” Md.4 f) de “Teknik Eleman” tanımına açıklık getirilmiştir. Buna göre,

Teknik eleman: Teknik öğretmenler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını, ifade etmektedir.

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş